SLOVENSKÁ STRÁNKA VENOVANÁ CHOVU ŠKÓTSKEHO SETRA
© 1997 - 2006 gordonsetter.sk

ield Trial (FT) je v preklade poľná skúška vyššej úrovne. Jej účelom je nájsť elitných anglických stavačov, ktorí svojimi kvalitami so zreteľom na čuch, štýl hľadania, vytrvalosť a vodcovské vlohy budú schopní tieto danosti výborných poľovných psov geneticky odovzdať ďalším generáciam. Úspešné absolvovanie FT je kritériom selekcie chovného materiálu. Na súťaži sa kladie dôraz na vrodené vlastnosti: hľadanie, rýchlosť, vytrvalosť, vystavovanie, postupovanie a priznávanie. Od všetkých štyroch plemien anglických stavačov sa požadujú tieto základné danosti:

 • istý čuch
 • pevné vystavovanie a postupovanie, typické pre jednotlivé plemená
 • pokoj pred zverou a po výstrele
 • absolútne pokojné správanie
 • priznávanie

  Počas súťaže je dôležité, aby bol pes v rukách vodiča, zároveň pracoval samostatne a vyvíjal dostatočnú iniciatívu a chuť nájsť zver. Psy, ktoré súťažia vo dvojiciach, sa pri práci nesmú rušiť a musia dobre priznáváť (sekundovať). Rozhodcovia nehodnotia psov iba na základe počtu vystavení, ale pozorne sledujú a posudzujú rýchlosť, vzdialenosť, vytrvalosť a typický štýl hľadania. Psovi, ktorý vyniká v iných dôležitých činnostiach, ale nespĺňa tieto kritériá, sa účasť na FT neodporúča.
 • Plánovanie a organizácia

  FT sú organizované Slovenským klubom pointrov a setrov ako jarné a jesenné (ďalej len FT), národné (NFT) so zadávaním titulu C.A.C.T a medzinárodné (MFT) súťaže so zadávaním titulu C.A.C.I.T. Podmienkou pre udelenie titulu je účasť najmenej šesť psov. Do súťaže je umožnené prihlásiť i kontinentálne stavače, pre ktoré sa vytvorí osobitná skupina. Vodič môže v priebehu jedného súťažného dňa predviesť neobmedzený počet psov.

  Účasť na súťaži a prihlášky

  Súťaže sa môžu zúčastniť všetky stavače, ktoré sú registrované a zapísané v uznaných plemenných knihách FCI. Prihlášky sa podávajú na predpísanom tlačive do termínu uvedenom v propozíciach alebo priamo na mieste pred začiatkom súťaže. Prijatie prihlášky je podmienené súčasným zaplatením predpísaného štartovného poplatku. Veterinárne predpisy platia ako pre ostatné kynologické podujatia.

  Poradie skúšaných psov

  Poradie, podľa ktorého sa psy posudzujú, žrebujú rozhodcovia a je záväzné a nemenné. Ak je počet prihlásených psov do súťaže v párovom hľadaní nepárny, v priebehu súťaže pridelia rozhodcovia poslednému psovi partnera. Vodič môže počas FT z vážnych dôvodov odstúpiť. Zápis výsledného hodnotenia do preukazu pôvodu nie je povinný.

  Súťažiaci

  Účastníci musia byť počas celej súťaže k dispozícii rozhodcom. Za neprítomných sa považujú tí, ktorí sa nezúčastnia prezentácie, nástupu na disciplíny a prípadných opakovaných prizvaní. Vodič nesmie počas súťaže používať cvičný, elektrický ani ostnatý obojok. Ak so psom hrubo zaobchádza alebo ho trestá, môže ho rozhodca zo súťaže vylúčiť. Vodiči psov sa musia postarať, aby ich psy, ak nie sú práve skúšané, voľne nepobiehali, a ani inak nerušili priebeh súťaže.Vodič psa, ktorému bolo vyžrebované a pridelené nižšie číslo, nastupuje na hľadanie vpravo od rozhodcov. Etika súťaže je založená na vzájomnej ohľaduplnosti a tolerancii. Vedenie psa má byť nehlučné a nenápadné.

  Rozhodcovia

  Rozhodcov deleguje kynologická rada Slovenského poľovníckeho zväzu:

  MFT 3 rozhodcovia, z toho 1 hlavný a 1 zahraničný

  NFT 3 rozhodcovia, z toho 1 hlavný

  FT 2 rozhodcovia, z toho 1 hlavný

  Rozhodcovia posudzujú v zmysle súťažného poriadku vydaného Slovenským klubom pointrov a setrov. Hlavný rozhodca zodpovedá za priebeh súťaže, výber terénu, včasné a úplné vyplnenie a doručenie predpísanej evidencie. Riadi prácu svojich kolegov. Rozhoduje o sporných momentoch, vyhlasuje výsledky, prijíma protesty a svojím podpisom ručí za správnosť údajov. Jeho rozhodnutie je konečné a nemenné. Sleduje čas, signálkou dáva pokyny na začiatok a koniec prvej voľnej minúty, prerušenie a koniec hľadania. Pre objektívne posúdenie môže rozhodca nechať psov bežať niekoľkokrát. Ak skončia dva najlepší psy s rovnakým počtom bodov a dovtedy neboli hodnotené jednou rozhodcovskou skupinou, o víťazovi rozhoduje tzv. baráž (vzájomné posúdenie).

  Hľadanie

  Hľadanie vykonáva pes cvalom po priamych dráhach do strán s približne rovnakými vzdialenosťami za účelom nájdenia zveri. Hľadá sa zásadne proti vetru! Optimálne hľadanie je 150-200 metrov od vodiča do strán. Časový limit hľadania (rozbehu, kola) je 15 minút. V prvej - voľnej minúte sa nepočítajú chyby, ale rátajú sa dobré body. Pes má hľadať rýchlo, priestranne, vytrvalo, s vysokým držaním hlavy, v rovnakom tempe. Má systematicky prehľadávať priestor určený rozhodcami, obraty robiť proti vetru, nájdenú zver vystaviť a v žiadnom prípade ju nepreháňať. Pri párovom hľadaní je dôležité, aby sa partneri nerušili, odovzdávali si priestor, nevynechali určený úsek a neobišli žiadnu pernatú zver. Počas párového hľadania nesmie byť vzdialenosť medzi vodičmi väčšia ako 30 metrov. Psa môže vodič usmernovať hlasom, píšťalou a posunkami tak, aby pritom nerušil prácu svojho partnera. Pokiaľ druhý pes reaguje na pokyny prvého vodiča, nejde o chybu prvého vodiča. Každý pes má absolvovovať aspoň jedno hľadanie bez vylučujúcej chyby v trvaní 15 minút. Psy, ktoré sa dopustia počas hľadania vylučujúcej chyby, sú z ďalšieho posudzovania vylúčené. Psy, ktoré nedokončia prvé hľadanie pre chybu súpera, rozhodcovia prepárujú a nechajú ich dovŕšiť zvyšný čas hľadania. Po každom prerušení hľadania (vystavenie, vzdialenie sa psa a pod.) vodiči psov privolajú, pripútajú a vrátia sa k rozhodcom. Ďalej pokračujú len na pokyn rozhodcov. Ak pes počas prvých 15 minút preukáže bez možnosti vystavenia zveri všetky základné vlastnosti anglického stavača, poskytne sa mu nový priestor na hľadanie. Čas hľadania je ohraničený prvým vystavením. Pri párovom hľadaní práca končí vystavením ktoréhokoľvek z dvojice. Pre účel vystavovania môže byť v krajnom prípade pri nedostatku zveri použitá podľa možností komorovaná pernatá zver.

  Vylučujúce chyby:

  - atypické hľadanie plemena (pomalé, krátke, časté stopovanie, behanie za partnerom a jeho rušenie)
  - vynechanie viac ako 2 kusy pernatej zveri
  - očividné zníženie tempa (prechod do klusu)
  - vymknutie sa z rúk vodiča

  Chyby znižujúce hodnotenie:

  - málo priestranné hľadanie
  - nesystematické hľadanie
  - časté obraty dolu vetrom
  - nízke nosenie hlavy
  - málo samostatné a často usmerňované hľadanie
  - zmeny rytmu hľadania
  - časté zabiehanie za vodiča
  - hľadanie ďaleko pred vodičom

  Vystavovanie

  Vystavenie je strnulý postoj psa pred zverou, aby si mohol čuchom odhadnúť vzdialenosť k zaľahnutej zveri. Tento stav nehybnosti je plný dramatického napätia v očakávaní ulovenia zveri. Zaujatie postoja je špecifickým prejavom vrodenej vlastnosti stavača. Ak pes zvetrí zver, musí ju pevne vystaviť a vyčkať až do príchodu vodiča. Vystavovanie končí preukázaním zveri (vzlietnutím alebo vybehnutím). Ak jeden z partnerov vystaví zver na konci prvej minúty, rozhodcovia počkajú na dokončenie vystavovania, až potom oznámia koniec prvej minúty. Nevystavenie srstnatej zveri, ako aj poopravenie postoja sa nepovažuje za chybu. Vystavovanie má byť štýlovo príslušné jednotlivým plemenám:


  Pointer sa vyznačuje prudkým zastavením a vystavovaním z vysokého postoja.

  Seter po zvetrení zveri spomalí, až postupne zastaví v sede alebo ľahu.

  Vylučujúce chyby:

  - úmyselné vyrazenie zveri s dobrým vetrom
  - vystavenie viac ako dvakrát naprázdno (bez zveri)
  - zapieranie zveri

  Chyby znižujúce hodnotenie:

  - netypické vystavenie pre plemeno
  - neisté vystavovanie
  - nevyčkanie do príchodu vodiča
  - opustenie vystavovanej zveri

  Postupovanie

  Postupovanie je opatrné približovanie sa stavača ku zveri po pevnom vystavení. Postupovanie pointra je rázne a energické, u setra vláčnejšie, pohybom pripomínajúce mačku. Pes má postupovať len na povel vodiča, pozorne, isto a spôsobom typickým pre plemeno tak, aby bol v stálom kontakte so zverou. Vysokým nosom má sledovať pohyb zveri. Pes musí postupovať tesne pred alebo pri vodičovi, nikdy nie za ním. Nesmie byť postrkovaný, ťahaný alebo inak nútený k postupovaniu. Dlhé postupovanie je uznané iba vtedy, ak je energické a úspešne dokončené. Ak nie je výsledkom dlhého postupovania zver, posudzuje sa chyba prísnejšie ako vystavovanie naprázdno. Výsledkom postupovania je preukázanie zveri alebo jej opätovné vystavenie. Zver sa považuje za preukázanú len po jej vzlietnutí alebo vybehnutí, keď je vodič povinný vystreliť do vzduchu z brokovnice alebo velkorážnej štartovacej pištole (ráže min. 8 mm).

  Chyby vylučujúce:

  - svojvoľné postupovanie končiace vyrazením zveri

  Chyby znižujúce hodnotenie:

  - vynútené postupovanie
  - neisté postupovanie, váhavosť
  - postupovanie za vodičom

  Bessi Bojandolí

  Nie je chybou, ak je komorovaná zver preukázaná iným spôsobom ako vzlietnutím.

  Priznávanie (Sekundovanie)

  Priznávanie je ďalšou vrodenou vlastnosťou stavača. Prejavuje sa zaujatím nehybného postoja, ktorý zaujme pri spozorovaní vystavujúceho partnera za účelom jeho nerušenia. Priznávanie musí byť spontánne, bez predchádzajúceho povelu hlasom, píšťalou alebo gestom. Spontánne naznačenie sekundovania môže vodič podporiť jemným povelom. Pes, ktorý nesekunduje a predbieha pred vystavujúceho partnera a zver vystaví, ale partnera nevyruší, dopustí sa chyby znižujúcej hodnotenie. Už pred začiatkom súťaže musí byť stanovené, ako sa takáto chyba posúdi. Psovi, ktorý svojho partnera nevidí, sa nepriznanie nehodnotí ako chyba. Ak pes nemá možnosť sekundovať, posúdi sa, ako keby sekundoval. Rozhodcovia musia pri klasifikácii uprednostniť spontánne a presvedčivo sekundujúceho psa.

  Vylučujúce chyby:

  - predbiehanie pred vystavujúceho partnera
  - rušenie vystavujúceho partnera

  Chyby znižujúce hodnotenie:

  - nepriznenie, bez rušenia vystavujúceho partnera

  Pokoj pred pernatou zverou

  Pred vzlietnutou zverou musí zostať stavač absolútne pokojný a v sede, ľahu alebo stoji vyčkať na ďalšie pokyny vodiča. Vodič môže pokoj podporiť tichým povelom.

  Vylučujúce chyby:

  - chytenie zveri
  - opakované skočenie a prenasledovanie zveri

  Chyby znižujúce hodnotenie:

  - pokoj vynútený častými a hlasitými povelmi

  Pokoj pred srstnatou zverou

  Ak pes zbadá srstnatú zver, má zostať pokojný, alebo ju má ignorovať. Vodič môže pokoj podporiť tichým povelom.

  Vylučujúce chyby:

  - chytenie zveri
  - prenasledovanie zveri trvajúce viac ako 1 minútu

  Chyby znižujúce hodnotenie:

  - pokoj vynútený častými a hlasitými povelmi
  - prenasledovanie zveri s návratom do 1 minúty
  - opakované prenasledovanie zveri

  Správanie sa po výstrele

  Po výstrele má ostať pes absolútne pokojný a musí sa nechať pripútať vodičom.

  Vylučujúce chyby:

  - bojazlivosť a splašenosť po výstrele
  - prenasledovanie zveri po výstrele
  - nepokračovanie v práci

  Chyby znižujúce hodnotenie:

  - pokoj vynútený povelom

  Poslušnosť a ovládateľnosť

  Poslušnosť a ovladateľnosť je z hľadiska chovu žiaduca vlastnosť pri zachovaní všetkých typických poľovníckych vlastností a temperamentu plemena. Pes má byť usmerňovaný posunkami, píštalou alebo hlasom, ktoré má rešpektovať. Povely dané vodičom má ochotne a okamžite vykonať.

  Posúdenie práce psa

  Pre kvalitnejšie a spravodlivejšie posúdenie určia rozhodcovia po prvom rozbehu psov, ktorí budú pokračovať v druhom kole. Môžu ich nechať bežať i so zlým vetrom. Chybu však posudzujú miernejšie, a dobré výkony ohodnotia lepšie. Rozhodcovia neposudzujú výkony psov na základe počtu bodov z vystavovania a sekundovania, ale komplexne. Berú do úvahy rýchlosť, vytrvalosť, štýl behu, systém práce, vzdialenosť, tempo a držanie hlavy. Pes, ktorý tieto vlastnosti a schopnosti nepreukáže, na FT neuspeje. Rozhodcovia v hodnotení uprednostnia psov, ktorí majú všestranné nadanie a s ľahkosťou zvládnu FT, pred psami bez nadania, ktorí sa snažia neurobiť chybu alebo sú veľmi závislí na vodičovi a jeho poveloch. Rozhodcovia sú povinní vyhľadať najlepšieho jedinca. Pre určenie víťaza je dôležité: rýchlosť, elegancia, pozornosť pri postupovaní, vytrvalosť, inteligencia, poslušnosť a kľud pred zverou. Pes, ktorý nedosiahol počas súťaže bod, čiže nevystavil zver - neobstál.

  Bodové hodnotenie

  0 - 2 body nevyhovujúci
  3 - 5 bodov vyhovujúci (dostatočný, obstál)
  6 - 10 bodov dobrý
  11 - 15 bodov veľmi dobrý
  16 - 20 bodov výborný
  C.A.C.I.T. čakateľ medzinárodného šampióna práce
  Zadáva sa prvému psovi s hodnotením výborný za bezchybný výkon na MFT
  C.A.C.T. čakateľ národného šampióna práce
  Zadáva sa psovi s hodnotením výborný za bezchybný výkon na NFT, MFT
  C.Q.N. uznanie, pochvala
  Udelí sa psovi, ktorý do vylučujúcej chyby preukáže vysoký stupeň vrodených vlastností. C.Q.N. - uznanie alebo pochvalu môže dostať len ten pes, ktorý bežal celých 15 minnút, vystavil zver, predviedol výborný výkon, ale kvôli výcvikovej chybe nemôže byť ocenený. Cieľom C.Q.N. je upozorniť na vrodené vlastnosti takéhoto psa. C.Q.N. nezaraďuje psa do triedy pracovnej.

  Výbor SKPS, príspevok zaslal Ing. Marian Konečný

  webhosting  e-mail  registrácia domén

  Gordon v Čechách

  Slovenská kynologická stránka

  Prvý Norfolk na Slovensku